Til Norsk Kulturråd 
Grev Wedels plass 1 
0151 Oslo

Fra Noemata.net
v/ Bjørn Magnhildøen 
Schouterrasse 23 
0573 Oslo
T 21 91 92 49
mail: magh@chello.no

Oslo 29. jan 2003SØKNAD OM STØTTE TIL PROSJEKTET NOEMATA.NET - OMRÅDE KUNST OG NY TEKNOLOGI

Skal vi se, takk for støtten fra ifjor, her er en ny søknad, og rapport mm. for tilskuddet på 
kr 20000 gitt i møte 28.02.2002, deres ref.2002/00320 RS 313.6.
Jeg er ikke sikker på hvilke regler som gjelder, men brevet sendes som søknad om støtte til 
videreføring av prosjektet.
Som ifjor er jeg også usikker på hvordan gripe søknaden an pga. avgrensning mellom begreper 
som 'prosjekt', 'aktivitet', 'institusjon' etc. Avgrensningsproblemet blir i seg selv en del 
av det tematikken for virksomheten til Noemata.net (NN). Det samme dilemma gjelder langs 
dimensjonene abstrakt-konkret, teori-praksis, konsept-kunst for skapende virksomhet som like 
mye definerer seg innenfor en immaterialitet som ny teknologi og former for intermedialitet 
tillater, og dermed ikke nødvendigvis får en umiddelbar tinglig utforming, eller først får 
det retrospektivt eller, mer generelt, at persepsjonen av noe som objektivt også inkluderer 
mottakeren som iscenesetter. Jeg skriver søknaden i uformell brevstil og jeg-form så kan NKR 
heller ha en tolkningsfrihet til å sortere den dit den hører hjemme. Nedenfor følger noen 
argumenter for hvorfor prosjektet skulle ha verdi for almenheten.


SKISSE AV NOEMATA.NET
Formulert i en setning - "Noemata.net is an open content site facilitating sharing of 
artistic, literary, scientific, and other intellectual material with others and the public on 
generous terms."
"Open content" betyr for min del at det både er en organisatorisk og innholdsmessig åpen 
modell for virksomheten. Den innbyr til samarbeid på generøse og idealistiske vilkår og 
ønsker å tone ned det kunstner-sentriske - kunst og kunstneren som vare og merkevare - til 
fordel for en ...aktivitet og kunstproduksjon som er ...mindre lukket av ...egeninteresse, 
selvpromotering, penger, propriaritet, ol.
Så det er en "community"-tanke som ligger til grunn som også "public domain" (offentligheten) 
drar fordel av gjennom en generøs lisensiering av material - som i utgangspunktet sier at det 
står til fri benyttelse av andre så lenge opphav krediteres (I Norge er dette en "ideell 
rettighet" som man ikke _kan_ fraskrive seg).
En slik åpen modell er forøvrig ikke uten problemer, og kan lett bli utnyttet av mer eiegode, 
proprietære modeller for kunstproduksjon som bruker materialet til egne formål som sitt eget.
Når det gjelder innholdssiden så er den modellert ut fra en 'åndsverk'-tanke og i 
utgangspunktet ikke begrenset av hvilken form uttrykket får. Det knytter kanskje NN nærmere 
til konseptkunst enn til andre spesifikke kunstuttrykk, og til det jeg har kalt 
'kontekstkunst' som catchphrase for ...noe som blir til i sammenhengen den settes i ...eller 
å skape med 'sammenhenger' istedenfor med 'noe', ol. - som kanskje knytter det konseptmessig 
til dette med "tactile media", at det må "berøres" for å "bli til", eller blir til i 
berøringen med noe annet - analogt med 'katalysator', 'inkubator' og 'åndsverket' som en 
'meme' og kultur-gen/kulturfrø.


ORIGINALITET, EGENUTTRYKK
Jeg har ikke inntrykk av at det er så mange som driver med denne formen for ting. Ren 
nettkunst er det ikke så mye av i Norge, eller nettverkskunst i utvidet forstand. På åtti-
nitti-tallet drev jeg med såkalt mail art, kontaktnettet var stort sett i utlandet selv om 
det også fantes norske aktive utøvere - slik som Guttorm Nordø (El Djarida) og Tore H. Bøe 
(Origami). Så jeg kan antagelig argumentere for at det er en kontinuitet i det jeg gjør som 
spenner over et par tiår - litt takket være oppmerksomheten mail art har fått de siste årene 
- nå nylig hos Museum for Samtidskunst - sett i sammenheng med internett, net.art, kunst og 
det sosiale, ol. (Jeg donerte forøvrig mail art materialet mitt til forskningsbiblioteket ved 
MfS ifjor siden de var interessert).


WEBLOG, PUBLISERING, VISNING
Noen har kalt NN for en "kunstnerisk weblog". 'Weblog' som en måte å offentliggjøre og 
publisere på har endel av de egenskapene nevnt over. Den plasserer seg et sted mellom det 
private og offentlige, er en slags vedvarende logg over aktivitet over et tema, el. Her er en 
definisjon av weblog:

	"1) A Weblog (which is sometimes written as "web log" or "weblog") is a Web site of 
personal or non-commercial origin that uses a dated log format that is updated on a daily or 
very frequent basis with new information about a particular subject or range of subjects. The 
information can be written by the site owner, gleaned from other Web sites or other sources, 
or contributed by users. 	
	A Web log often has the quality of being a kind of "log of our times" from a 
particular point-of-view. Generally, Weblogs are devoted to one or several subjects or 
themes, usually of topical interest, and, in general, can be thought of as developing 
commentaries, individual or collective on their particular themes. A Weblog may consist of 
the recorded ideas of an individual (a sort of diary) or be a complex collaboration open to 
anyone. Most of the latter are moderated discussions. 
	As a format and content approach for a Web site, the Weblog seems popular because the 
viewer knows that something changes every day, there is a personal (rather than bland 
commercial) point-of-view, and, on some sites, there is an opportunity to collaborate or 
respond with the Web site and its participants."

Satt inn i en kunstnerisk sammenheng vil det si at en virksomhet dermed kan ha en måte å vise 
ting på og interagere med publikum og andre - en utstillingsplattform - som er mer tilpasset 
en kunstprosess a la NN og det preg det har av å være immaterielt og intermedialt.
Jeg tror weblogging kan oppfattes som en type 'ny arena' innenfor kunst og ny teknologi - en 
visningsform tilpasset nettkunst og andre former for efemerisk, lateral nettverksaktivitet. 
Om det kan fungere i en offentlig kunstdiskurs vil det antagelig også være nyskapende og 
verdt å utvikle videre.


FORMÅL MED OG INNHOLD I PROSJEKTET
Omformulert og i tillegg til det som allerede er skrevet så er formålet med NN å definere en 
kanal for kunstproduksjon basert på egne betingelser, dvs. et mer eller mindre personlig 
forsøk på å finne en posisjon og levedyktig praksis til de deler av livet mitt som lider 
under overflødig trang til å virke, uttrykke, finne på ting, analysere, forestille seg, 
forstille seg - kort sagt. Så det er en personlig tilnæring, litt på bakgrunn av at jeg 
kommer utenfra en kunstsammenheng, som drar fordel av å ikke være forutinntatt - eller å være 
forutinntatt på en annen måte, og som kan være nyttig i forhold til nye medier og 
hybridiseringen/digitaliseringen av dem.


FREMDRIFTSPLAN FOR PROSJEKTET OG FOR DE ULIKE FASENE
PLANLAGT VISNING/DISTRIBUSJON OG EVT. ANNEN BRUK AV DET FERDIGE VERKET
Vet ikke om det er relevant her. Kan vi ikke ta det etterhvert som en weblog, eller på 
etterskudd som en rapport. Jeg har andre, mer spesifikke ideer for NN hvor det er mer 
hensiktsmessig med fremdriftsplan, men jeg får heller komme tilbake til disse ved en senere 
søknadsfrist. Nå i første omgang søker jeg støtte for en praksis og kontinuitet, som ikke 
nødvendigvis er planlagt eller fremdriftsdrevet, men kanskje bare resultat av en livsførsel 
eller livsfjernhet.


PROSJEKTANSVARLIG OG FAGLIG MEDVIRKENDE I PROSJEKTET, MED CV
Prosjektansvarlig er Bjørn Magnhildøen; andre medvirkende varierer - Erik Nilsebråten og 
Jostein Lien er ofte med.
CV, Bjørn: 
	Profesjon: Nettkunstner, systemutvikler
	Virkeområde:programmering/hacking, online performance, online installasjon, mailart, 
lyd/nettradio, tekst/hypertekst, webgrafikk, webtv/hypervideo
	Født: 0000-00-00
	Epost: magh @ chello . no
	Hjemmeside: http://noemata.net
	Virksomhet: Kontekstkunst, konseptkunst, nettkunst og nettverk. 
	Produksjon: Distribuert. Kunstpraksis fra ca 1983.
	Utdannelse: Hovedfag informatikk, UiO, 1996- - Mellomfag filosofi, UiO, 1990-1993 - 
Språk, logikk og informasjon, UiO, 1993-1994 - Juss - Organisasjonsteori mm.
	Medlem av: EFN
	URL: http://kunst.kulturnett.no/kunstnerregister.php?id=1142&formcode=viewrec
CV, Erik:
CV, Jostein:
	Ble far til en jente på 3,3 kg, 51 cm i overigår.


BUDSJETT OG FINANSIERINGSPLAN FOR HELE PROSJEKTET
På årsbasis kr 100 000 som vil tilsvare at jeg bruker 1/3 og mer av tiden min til NN. Søker 
herved støtte til halvparten - kr 50 000 - hos Norsk Kulturråd. Den andre halvparten 
finansierer jeg selv dersom jeg ikke finner andre som vil støtte virksomheten.


RAPPORT NOEMATA.NET 2002
Jeg sender med 2 eks. av boka "Noemata.net: blurB. Man Corridor Translated" som ble produsert 
i forbindelse med visningen av verket i galleriet hos Kunstnett Norge ultimo 2002. I denne 
sammenheng kan den fungere som et kompendium og dokumentasjon over aktiviteten i 2002. 
Omfanget er forhåpentlig stort nok til å forsvare det som rapportering og regnskap - at 
verdien av arbeidet nedlagt overstiger tilskuddsbeløpet n antall ganger burde også gå tydelig 
fram. Om NKR ber om det kan jeg heller spesifisere det mer.Mvh


Bjørn Magnhildøen
--
Send en support-mail til 
ragnfrid.stokke@kulturrad.dep.no
og be NKR støtte NN --
på førehand takk.