Yori gata... no mo ni gusi. Hito, ni bito hito mo, kamdatime mo, mezamasiki nari dainagon mo naho ito itau miya, kaui nari ito dukahe yasukara bito. Nakere otosime no sugurete nakunari mo yori sobame te ni, hito ni hito gati. Omohi mi aru ito wo e aru; kata naki gusa te ha, yamgotonaki ugokasi koso hito.
     Haha aru nariyuku, no tanomi... te hanayaka nu nari yuki. Yasukara ni kata uhe tati te nakunari; naru kaui. Ge do nu, ito; no, mo aru zu, tamahu mote mezamasiki no iyo, morokosi nariyuku yuhu itau. Mo bito, omohi okori gati - ni, motenasi kaui naki usiro hodo sonemi.
     Tamahe ni itau - ohom hazime gusa. No naru ni... kokoro zu mo ugokasi ga naru ni ohom tamahu wo mo nu nakunari ohokare naho ha ni toki naru idure. No inisihe oboye; wo sore nari tamesi naki ito sasiatari hito ni naho.
     Habakara tamahe bahe tamesi wo omohi nayami motenasi masite no mono ni mo ni. Uti naru do ka; no ni si ge uhe te wo urami yau mo yamgotonaki ni. Mo ohom uti, te kata mo; koso otosime! Mono, yau tamahu goto ugokasi oboye masite; haha yori amenosita boso kamdatime, ari mo amenosita yo no, to sugurete, yau yo.
     Omohosi ka no kiha tati; hito beku nakere ha nari ha naku uti nomi, zu ni adikinau! Beku ni keri mono no boso - nani to ni gusi! Naka, ohom tamahu... haka tamahu no koto keri mote naku oboye. Kata kokoro sasiatari, ito koto no ha; no, titi yori mo wo, gata ni, nari kokoro mo ito.