:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T h i s  e - m a i l  i n c l u d i n g  a n y a t t a c h m e n t s
i s c o n f i d e n t i a l  a n d  m a y  b e  l e g a l l y
p r i v i l e g e d .  I f  y o u  h a v e  r e c e i v e d  i t
i n  e r r o r  p l e a s e  a d v i s e  t h e  s e n d e r
i m m e d i a t e l y  b y  r e t u r n  e m a i l  a n d  t h e n
d e l e t e  i t  f r o m  y o u r  s y s t e m .
T h e  u n a u t h o r i s e d  u s e ,  d i s t r i b u t i o n ,
c o p y i n g  o r  a l t e r a t i o n  o f  t h i s  e m a i l
i s  s t r i c t l y  f o r b i d d e n .
:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -