hhh
    H         hhhhhhhhhhh
  HHHHH       hhhhhhhhhhhhhhh
  HH  HHH     hhhhhhhhhhhhhhhhh
 HH   HHH    hhhhh  hhhhhhhhh
 HH  H  HH    hhhh hhh  hhhhhhhhhh
HH   H  HH   hhh hhhhhh hhhhhhhhh
hh  hhh  h hh   HHH HHHHHHHH  HHHHHHH
h  h  hhhh  hh  HH HHHH HHHHHH HHH
h hhhhhhhhhhh hh  HH HHHHHHH HH HH
hhhhhhhhhhhhhhh hh  HHHHHH HHHHHH H H
hhhhhhhhhhhhhhhhhh  HHHHHHH  HHHHHHH
hhhh hhhhhhhhhhhh  HHHH HH HHH HHH HH
hhhh hhhhh hhhhhhhhhh HH H HH H H HHHH
hh hhhhhhhhhhhhhhhhh hh hhhhhh h hhh
HHHHHHHHHHHH HHHHHHHhh hhhhh hhhh hhh
HHHHHHHHHHHHH HHHH  hh hhhhhhhhhhh hh
H HHHHHHHH HH HHHH  hhhhhhhhhhhhhhh hh
HHHHH HHHHHH H H HH hhhhhhhhhhhhhhhhhhh
HHHHHHH HHHHHHH  HHhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
HHH HHHHHH HHH HH  hhhhh hhhhhhhhhhhhhhhh
HH H HH H H HHHHHH Hhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhh
hh hhhhhhhhh hhhhh h HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHH
h hhhhh hhhh hhhhhhhhHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H
hhhhhhhhhhhhhh hhh  HH HHHHHHHHHHH HHHHH H
hhhhhhhhhhhhhhhhhh  HHHHHH HHHHHH H HH HHH
hhhhhhhhhhhhhhhhhh  HHHHHHHH HHHHHHHH HHH
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhHHHH HHHHHH HHH HHH
hhhh hhhhhhhhhhhhhhhhHHH H HH H H HHHHHH H
hh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhh hhhhh h
HHHHHHHHHHHHH HHHHHHHhh hhhhh hhhh hhhhhhhh
HHHHHHHHHHHHHHHHHHH H hhhhhhhhhhhhhh hhh
H HHHHHHHHHHH HHHHH H hhhhhhhhhhhhhhhhhh
HHHHH HHHHHH H HH HHHhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
HHHHHHH HHHHHHHH HHHhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
HHH HHHHHH HHH HHH  hhhhh hhhhhhhhhhhhhhhh
HH H HH H H HHHHHH Hhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhh
hh hhhhhhhhh hhhhh h HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHH
h hhhhh hhhh hhhhhhhhHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H
hhhhhhhhhhhhhh hhh  HH HHHHHHHHHHH HHHHH H
hhhhhhhhhhhhhhhhhh  HHHHHH HHHHHH H HH HHH
hhhhhhhhhhhhhhhhhh  HHHHHHHH HHHHHHHH HHH
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhHHHH HHHHHH HHH HHH
hhhh hhhhhhhhhhhhhhhhHHH H HH H H HHHHHH H
hh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhh hhhhh h
HHHHHHHHHHHHH HHHHHHHhh hhhhh hhhh hhhhhhhh
HHHHHHHHHHHHHHHHHHH H hhhhhhhhhhhhhh hhh
H HHHHHHHHHHH HHHHH H hhhhhhhhhhhhhhhhhh
HHHHH HHHHHH H HH HHHhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
HHHHHHH HHHHHHHH HHHhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
HHH HHHHHH HHH HHH  hhhhh hhhhhhhhhhhhhhhh
HH H HH H H HHHHHH Hhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhh
hh hhhhhhhhh hhhhh h HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHH
h hhhhh hhhh hhhhhhhhHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H
hhhhhhhhhhhhhh hhh  HH HHHHHHHHHHH HHHHH H
hhhhhhhhhhhhhhhhhh  HHHHHH HHHHHH H HH HHH
hhhhhhhhhhhhhhhhhh  HHHHHHHH HHHHHHHH HHH
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhHHHH HHHHHH HHH HHH
hhhh hhhhhhhhhhhhhhhhHHH H HH H H HHHHHH H
hh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhh hhhhh h
HHHHHHHHHHHHH HHHHHHHhh hhhhh hhhh hhhhhhhh
HHHHHHHHHHHHHHHHHHH H hhhhhhhhhhhhhh hhh
H HHHHHHHHHHH HHHHH H hhhhhhhhhhhhhhhhhh
HHHHH HHHHHH H HH HHHhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
HHHHHHH HHHHHHHH HHHhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
HHH HHHHHH HHH HHH  hhhhh hhhhhhhhhhhhhhhh
HH H HH H H HHHHHH Hhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhh
HH   H  HH   hhh hhhhhhhh  hhhhhhh
HH  HHH  H HH   hh hhhh hhhhh hhh
H  H H HH  HH  hh hhhhhhhhhhhh hh
H  HHHHHH  H HH  hhhhhhhhhhhhhhhhh
 H HH HHHHHHH  HH  hhhhhhhhhhhhhhhhh
 HHH HHHHHHH  HH  hhhhhhh hhhhhhhhh
 HHH HH HHHHH H  hhhhh hhh hhhhhhhhhhh
HH H HHHH H HHH HH hhh hhhhhh hhhhhhhhhh
HH HHHHHHHH HH H  HHHHHHHHHHHH  HHHHHHH
HHHHHH HHHHH  HHH  HHHHHHHHHHHHHH HHH
HH HHHHHHHHH H HHH  HH HHHHHHH HH HH
 H HH HHHHHHH  HHH HHHHHHHHHHHHHHH H H
HHHH HHHHHHHH HHHH HHHHHHHH HHHHHHHH HH
 HHH HHH HHHHH H HHHHHH HH HHHHHHH HH HH
HHHHHHHHHH H HHHHHH  HH H HH H H HHHHHHH
hh hhhhhhhh hhh hh h HH HHHHHHHHHH HHHH H
hhhhhhh hhhh h hhh h HHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
hh hhhhhhhhhhh hhhhhh HH HHHHHHHHHHHHHH H H
hhhhhhhhhhhhhhh hhh  H HH HHHHHHH  HH HH
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh  HHH HHHHHHHH  HHH
hhhh hhhhhhhhhhhhh hh HHHHHHHHH HHHHH HHHH
hhhhhhhhhh hhhhhhhhhh HH H HHHHHHHHHHHHHH
hh hhhhhhhhhhhhhhhhh hh hhhhhhhhhh hh hh
hhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhh hhhhh hhhh h
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhh h
h hhhhhhhhhhhh hhhh  hhhhhhhhhhhhhhh hhh h
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhh h hhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhh hhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhh
hhhh hhhh hhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh
hh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhh
hhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhh  hh hhhhhhhhhhhh hhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhh  hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhh h  hhhhhhhhhhhhhhhhh h hh
hhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhh h
hhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhh hhhhhhhhhhh
hhhh hhhh hhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhh
hh hhhhhhhhhhhhhhhhhhHHHHHHHHHHHH HHHHHHHH
HHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHH HHH H HHHHHHHHHHH HHHHHHH
H HHHHHHH HH HH HHHHHHHHHHHHHHHHH H H
HHHHHHHHHHHHHH HHHH HHHHHHHH HHHHHHHH HHHH
HHHHHHH HHHHHHHHHHHH HHHH HH HHHHHHH HHHHHH
HHH HH HHHHHHH HH HH HH H HH H H HHHHHHHH
HH H HH H H HHHHHHH  HH HHHHHHHHHH HHHH H
HH HHHHHHHHHH HHHH H HHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
HHHHHHHHHHHHHHHHH H H HH HHHHHHHHHHHHHH H H
HH HHHHHHHHHHHHHH H H H HH HHHHHHH  HH HH
 H HH HHHHHHH  HH HH HHH HHHHHHHH  HHH
 HHH HHHHHHHH  HHH  HHHHHHHHH HHHHH HHHH
HHHHHHHHH HHHHH HHHH HH H HHHHHHHHHHHHHH
HH H HHHHHHHHHHHHHH hh hhhhhhhhhh hh hh
HH HHHHHHHHHH HH HH hhhhhhhh hhhhh hhhh h
HHHHHHHHHHHHH HHHH H hhhhhhhhhhhhhhhhhhh h
HHHHHHHHHHHHHHHHHHH H hhhhhhhhhhhhhhh hhh h
 H HH HHHHHHH H HHH Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
HHHH HHHHHHHH HHHHHhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhh
 HHH HHHjjHHHHH HHHHHhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
HHHHHHHHjjjHjHHHHHH hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
   jjjjjjjjjjj    hhhhhh  hhhhhhhhhh
   jjjjjjjjjjHjjjj  hhhhh hhhh hhhhhhhhhhh
   Hjjjjjj jjHj j  hhhh hhhhhhh hhhhhhhhhh
   jjjj jjjjj j j  HHH HHHHHHHH  HHHHHHH
   jjj jjjj j jjjj HH HHHH HHHHHH HHH
   jj jjjjjjj j j j HH HHHHHHH HH HH
   jj jjj jj j jjj jjHHHHHH HHHHHH H H
 jjjjjjjj jjjjjjjj jjjjHHHHHHH  HHHHHHH
jjjjjjjj jj jj   j jHHHH HH HHH HHH HH
jjjjjjjj j jjjj   jj HH H HH H H HHHH
jjjjjjjjjjjjjjj   j j JJ JJJJJJ J JJJ
jjjjjjjjj jjjjj   j jJJ JJJJJ JJJJ JJJJ
jjjjjjjjj jjjjjj   j JJ J JJJ JJJJJJJJ
 jjjjj jjjjjjjjj   jj J J JJJ JJJ JJ
 jjjjjjjj jj j  j jj JJJ JJJJJJJJ JJJJ
  jjjjjjj jjj  jjjjjj J JJJJJJJ JJJJJ JJJJ
  jjjjjj  jj jj j j J JJ JJJJJJJJ JJJJJ
   jjjjjjjj j jjjjjj J JJJJJJJJJJJJ JJJJJ
   jj jjj jjjjj jj j  JJJ JJ JJJJJJJJJJ JJ
  jjjj jj j     jj JJJJ JJJJJJJJJ JJJJJ
  jjj jjjjjjjjjjjjjjj  JJ JJJJJJJJ J JJJJJ
  jjjj jjjjj      J JJ J J J J JJJJJ
 jjjjjjj jjj jj j   J JJ JJ J JJJJJ JJJJJ
  jjj j j jjj  j   J JJJJJ JJ J J JJJJ J
  jjjjj jjjjj j   J  J  JJJJ J  JJ J
   HHHHHH HHHHHH   JJ JJJJJJJJJ J  JJJJ
   HHHHHH HHH    JJJJJJ J JJJJ J JJJJJJ
    HHHHH  H     J J J JJ J J J J JJ
   HH HHHH      JJ  J J J JJJJJJJ
   HH   HHH     J J JJJJJJJJJ JJ JJ
  HH  H  HH    J J JJ  J JJJ JJJJJ
  HH   H  HH   J J J J JJJJ  JJJJJJ
  hh  hhh  h hh   J J JJ J  JJ   JJJ
 hh  h  hhhh  hh  J J J J JJJ    JJJ
  h hhhhhhhhhhh hh  J J J   JJJJJJJ
  hhhhhhhhhhhhhhh hh  JJ JJ J   J
 hhhhhhhhhhhhhhhhhhh  J JJJJ J J J
 hhhhh hhhhhhhhhhhh  JJJJJJJ JJ J
 hhhhh hhhhh hhhhhhhhhh  JJJJJJJ JJ
 hhh hhhhhhhhhhhhhhhhh   JJJJJJJJ JJ
 HHHHHHHHHHHHH HHHHHHH    JJJJJ J J
 HHHHHHHHHHHHHH HHHH     JJ JJ  JJ J
 HH HHHHHHHH HH HHHH   JJ   JJ J JJ
 HHHHHH HHHHHH H H HH  JJ  J JJ J J J
 HHHHHHHH HHHHHHH  HH  J  J J JJ JJJJJ
 HHHH HHHHHH HHH HH    J JJ J J JJJ JJ J
 HHH H HH H H HHHHHH H  JJJ  JJJ J J J JJ
 jjj jjjjjjjjj jjjjj j  J JJJ     J JJ
 jj jjjjjjjjjj jjjjjjjj  JJ      J J
  jjjjjjjjjjj j jjj    J  J    J J
  j jjjjjjjjjjjjjjj    J  JJ    J J
  jjjjjjjjjjjjj jj    J  JJJJ    J
  j jjjjjjjjjjjjj jjjj J  J J JJJ   J J
  j jjjjjjjjjjj jjjjjj JJJJ  JJ J    J
  j jjjjjjjjjjjjjjjjjj J  J   J  J  JJ
  jjjjjjjjjjjj jj j j J  J    JJJJJJJ
  jjjjjjj jjjjjjjjjj j J J JJJJJ J  J JJ
   jjj jjjjjjjjjjjj jJ J JJ  J JJJ JJJJ
  j jj jjjjjjjjj j jjjJ J J J JJJJ  JJJ J
 j jj jjj jjjjjjjjjjjJ J JJ J  JJ   JJ
 jjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjJ J J J JJJ    JJJ
jjjjjjjj jjj jj j  jj jJ J J   JJJJJJJ
jjjjjjjjjj jjjj j  jjj JJ JJ J   J
jjjjjjjjjjjjjjj j jjjjjjJ JJJJ J J J
jjjjjjjjj jjjjj j  jj j i  ii  ii i
jjjjjjjjj jjjjjjjjjjj j ii ii ii i i    i
 jjjjj jjjjjjjjj  j jj i  iiiiii i i  iiii
 jjjjjjjj jj j  jjjjj i ii i i ii iiiiiiii
  jjjjjjj jjj  jjjjjjj i  iiiii i i iiiiiii
  jjjjjj  jj jj jjjj ii ii i i i i iiiiiii
   jjjjjjjj j jjjjjj  i  i iiiiiiiiiiiiii
   jj jjj jjjjj jj j i iii iii iiiiiiiiiii
  jjjj jj j     jiiii iiiiii i iiiiiiii
  jjj jjjjjjjjjjjjiiiiiiii   iii iiiiiii
  jjjj jjjjj     iiiiiiiiiiii i iiiii
 jjjjjjj jjj jj j   iiiiiiiiiiiii ii i ii
  jjj j j jjj  j    ii ii iiiiii i ii
  jjjjj jjjjj j     iiiiii iiiiii  ii
             i iii i iiiii ii i
             i ii ii i iiiiiiii ii
             iiiiiiii ii iiii iiii
              i i i i iiiiii iii
              i i iii iiiii ii i
               iii iiiiiii i i
                    ii  ii
                    i