~~~~~~~~~~
                   ~~~~~~~~~~~~~~~
                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
               ~~~~~~x~~~~~~~~~~~~~~~~~
               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
               ~~~xxxxxx~~~~~~~~~~~~~~~~~~
            ~~~xxxxxxxxxxxx~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxx~~~~~~xxxx~~~~~~~~~~~
         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~~~~~~xxxxxxx~~xxxxx~~~
         ~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~~~~~xxxxxxxxxxxxxxxx~~~x
         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~~~~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
        ~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~~~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
        ~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~~~~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
        ~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~~~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~
        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~~~~xxxxxxxxxxxxxx~~~~~~~~
       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~~~xxxxxxxxxxxxxx~~~~~~~~~
      ~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~~~~xxxxxxxxxxxx~~~~~~~~~x~
     ~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~~~xxxxxxxxxxxxx~~~~~~~xxxx~
     ~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~~~xxxxxxxxxxx~~~~~~~xxxxxx~
     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~~~xxxxxxxxxxx~~~~~xxxxxxxx~
    ~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~~xxxxxxxxxxxx~~~~xxxxxxxx~
    ~xxxxxxxxxxxxx~~~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~~xxxxxxxxxxx~~~~~xxxxxxx~
   ~~xxxxxxxxxxxx~  ~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~xxxxxxxxxxx~~~~~xxxxxxxx~
   ~xxxxxxxxxxxxxx~   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~xxxxxxxxxxx~~~~~xxxxxxxx~
   ~xxxxxxxxxxx~~    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~xxxxxxxxxxxxxx~xxxxxxxx~
   ~xxxxxxxxxx      ~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~xxxxxxxxxxxxxxxxxx~~xxx~
   ~xxxxxx~~~~~      ~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~
   ~x~~~~~~~~~      ~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~xxxxx~
    ~~~~~~~~~~~      ~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~
     ~~~~~~~~~      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~
      ~~~~~~~~~~      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~x~
       ~~~~~~~~~     ~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~xxxxxxxxxxxxxxx~
       ~~~~~~~~~~     ~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~
        ~~~~~~~~~    ~xxx~~~~~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~xx~
         ~~~~ ~~~~   ~~~~~~~~~~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~~~
          ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~
           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxx~
            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~
              ~~~~~~~~~~~~~~~~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~
              ~~~~~~~~~~~~~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~
               ~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~
               ~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~
               ~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~
               ~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~
               ~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~
               ~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~
               xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~
               xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~
              ~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
              ~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~
              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~
              ~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~~x
              ~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~~~~
              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~xx~~~~~
             ~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~xxxxxxx~xx~xx~~~~~
             ~xxxxxxxxxxxx~xxxxxx~~xxx~x~~~~~~~~~~~~~
             ~~~~~xxx~xxxxxxxx~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~
             ~~~~~~~~~~~~~~~~~~    ~~~~~~~~~~~~~~
             ~~~~~~~~~~~~~~~~~~    ~~~~~~~~~~~~~~
             ~~~~~~~~~~~~~~~~~     ~~~~~~~~~~~~~~
            ~~~~~~~~~~~~~~~~~     ~~~~~~~~~~~~~~
            ~~~~~~~~~~~~~~~~~     ~~~~~~~~~~~~~
            ~~~~~~~~~~~~~~~~~      ~~~~~~~~~~~~~
            ~~~~~~~~~~~~~~~~       ~~~~~~~~~~~~
           ~~~~~~~~~~~~~~~~       ~~~~~~~~~~~~
           ~~~~~~~~~~~~~~~        ~~~~~~~~~~~
           ~~~~~~~~~~~~~~~~        ~~~~~~~~~~~
          ~~~~~~~~~~~~~~~~         ~~~~~~~~~~
          ~~~~~~~~~~~~~~~          ~~~~~~~~~~
          ~~~~~~~~~~~~~~          ~~~~~~~~~~~
         ~~~~~~~~~~~~~~           ~~~~~~~~~~~~
         ~~~~~~~~~~~~~~           ~~~~~~~~~~~~
        ~~~~~~~~~~~~~            ~~~~~~~~~~~~
        ~~~~~~~~~~~~             ~~~~~~~~~~~~
        ~~~~~~~~~~~~             ~~~~~~~~~~~~
       ~~~~~~~~~~~~~              ~~~~~~~~~~~
       ~~~~~~~~~~~~              ~~~~~~~~~~~
       ~~~~~~~~~~~~~              ~~~~~~~~~~~
       ~~~~~~~~~~~~               ~~~~~~~~~~
      ~~~~~~~~~~~~~               ~~~~~~~~~~
      ~~~~~~~~~~~~                ~~~~~~~~~~
      ~~~~~~~~~~~~                ~~~~~~~~~
      ~~~~~~~~~~~                 ~~~~~~~~
      ~~~~~~~~~~                 ~~~~~~~~
      ~~~~~~~~~~~                 ~~~~~~~~
      ~~~~~~~~~~                  ~~~~~~~
      ~~~~~~~~~                   ~~~~~~~
      ~~~~~~~~                   ~~~~~~~
      ~~~~~~~~                   ~~~~~~~~
      ~~~~~~~                   ~~~~~~~~~
      ~~~~~~~                   ~~~~~~~~~
     ~~~~~~~                   ~~~~~~~~~~
     ~~~~~~~                   ~x~~~~~~~~
     ~~~~~~                    ~~x~~~~~~~
     ~~~~~~~                    ~~x~~~~~~
     ~~~~~~~                    ~~ ~~~~~~~
    ~x~~~~~~                    ~ ~~~~~xx~
    ~xx~~~~~~                    ~ ~xx~xxxxx
    ~xx~~~~~~                      xxxxxxxxx
    ~x~~~~~~~                      ~xxxxxxx~
    ~x~~~~~~~                       ~~xxxx~~
    ~~~~~~~~~
    ~~~~~~~~~
    ~~x~~xx~~
    xxxxxxxxx
    xxxxxxxxx~
    ~xxxxxxxx~
    ~xxxxxx~