> 
> asco-o:TEST


          ++
          +++
          ++++
          +++++
          ++++++
          +++++++
          +++++++
          +++++++
          +++++++
          +++++++
          +++++++
          +++++++
                ++
                +++
                ++++
  +++++++++++++ ++++++++++++++++++
   ++++++++++++ ++++++++++++++++++
   +++++++++++ +++++++++++++++++++
    ++++++++++ +++++++++++++++++++
    +++++++++ +++++++++++++++++++
     ++++++++ +++++++++++++++++++
          +++++++
          +++++++
          +++++++
          +++++++
          +++++++
        ++++++++++
         +++++++++
         ++++++++
          +++++++
          ++++++
           +++++