רסו--םיהלא אריו רשיו םת ,אוהה שיאה היהו ;ומש בויא ,ץוע ץראב היה שיא [א,א]
 ,םכתב ןטשה םג אוביו ;הוהי לע בציתהל ,םיהלאה ינב ואביו--םויה יהיו [א,ב]
    {פ} .ומוי תא ,ללקיו ,והיפ תא בויא חתפ ,ןכ ירחא [א,ג]
      .רמאיו ;ינמיתה זפילא ,ןעיו | | | | | | [א,ד]
     .הנפת םישדקמ ימ~לאו | ;ךנוע שיה ,אנ~ארק [א,ה]
       .רמאיו ,בויא ןעיו | | | | | | [א,ו]
     .וימי ריכש ימיכו | ;ץרא~לע שונאל אבצ~אלה [א,ז]
      .רמאיו ;יחושה דדלב ,ןעיו | | | | | | [א,ח]
       .רמאיו ,בויא ןעיו | | | | | | [א,ט]
   .ישפנ רמב ,הרבדא ;יחיש ילע הבזעא | :ייחב ,ישפנ הטקנ [א,י]
      .רמאיו ;יתמענה רפצ ,ןעיו | | | | | | [א,אי]
       .רמאיו ,בויא ןעיו | | | | | | [א,בי]
     .הל ןבתו ,ינזא העמש | ;יניע התאר ,לכ~ןה [א,גי]
     .זגר~עבשו ,םימי רצק | --השא דולי ,םדא [א,די]
      .רמאיו ;ינמיתה זפילא ,ןעיו | | | | | | [א,וט]
       .רמאיו ,בויא ןעיו | | | | | | [א,זט]
      .יל םירבק | ;וכעזנ ימי ,הלבח יחור [א,זי]
      .רמאיו ;יחשה דדלב ,ןעיו | | | | | | [א,חי]
       .רמאיו ,בויא ןעיו | | | | | | [א,טי]
      .רמאיו ;יתמענה רפצ ,ןעיו | | | | | | [א,כ]
       .רמאיו ,בויא ןעיו | | | | | | [א,אכ]
      .רמאיו ;ינמתה זפילא ,ןעיו | | | | | | [א,בכ]
       .רמאיו ,בויא ןעיו | | | | | | [א,גכ]
   .וימי וזח~אל ,ועדיו | ;םיתע ונפצנ~אל ,ידשמ--עודמ [א,דכ]
      .רמאיו ;יחשה דדלב ,ןעיו | | | | | | [א,הכ]
       .רמאיו ,בויא ןעיו | | | | | | [א,וכ]
      .רמאיו ;ולשמ תאש ,בויא ףסיו | | | | | | [א,זכ]
     .וקזי בהזל ,םוקמו | ;אצומ ףסכל שי יכ [א,חכ]
      .רמאיו ;ולשמ תאש ,בויא ףסיו | | | | | | [א,טכ]
  ,תישל | --םתובא יתסאמ~רשא :םימיל ,ינממ םיריעצ | --ילע וקחש ,התעו [א,ל]
     .הלותב~לע ,ןנובתא המו | ;יניעל יתרכ ,תירב [א,אל]
 .ויניעב | קידצ אוה יכ :בויא~תא תונעמ | --הלאה םישנאה תשלש ,ותבשיו [א,בל]
    .הניזאה ירבד~לכו | ;ילמ בויא אנ~עמש--םלואו [א,גל]
       .רמאיו ,אוהילא ןעיו | | | | | | [א,דל]
       .רמאיו ,והילא ןעיו | | | | | | [א,הל]
       .רמאיו ,אוהילא ףסיו | | | | | | [א,ול]
      .ומוקממ ,רתיו | ;יבל דרחי ,תאזל~ףא [א,זל]
     .רמאיו | ;הרעסהנמ ,בויא~תא הוהי~ןעיו [א,חל]
     .רמשת תוליא ללח | ;עלס~ילעי תדל ,תע--תעדיה [א,טל]
      .רמאיו ;בויא~תא הוהי ןעיו | | | | | | [א,מ]
      .לטי ויארמ~לא םגה | ;הבזכנ ותלחת~ןה [א,אמ]
      .רמאיו ;הוהי~תא בויא ןעיו | | | | | | [א,במ]