/e7eQ73ses77(7
       7RQRReQQQ@Q@@eQQQe/
      eQQQeQQ@Rs@Q@QQ3sees/
      QQss3QQ@@Q3R@@QeQQeQsQs
     sQs33eeQQ@@RQ7Q@QQQRQ3QQees
    7QQ3sse3Qs@RR@@RQRQQQRsQeQsQe7
    7se3s3e3ee@RQRQQ@QQQQQQ@eQQeeRR7
   eeses3sQQeQQQQQQQQQQQRQ@@3QeseQQR
   QQ3eese3ssQQeQQ@RQQQQQQ@Q@eseeeQRQ3
  7Qese33e3sQQQe/@@Q@QQQQQQ@@ssQQQQRQe
  /Qe3s333s3sQQQR @@3ReseeQQQ@RsQeQeR@Q7
  Q3QQee3QeeeRRQRReQeesseQeeQ@@QQsQQQeQe
 QQQQ@@RQQ@e33333s3337ee3eeQeQ@QQQeQQReQs
 QeQ@@@@Re337333337333ssessseR@@eReQQQQRe(
 33Q@@@@@Qe733(7377773essseeeeeR@RRQeQRQQQs
 3QQ@@@@@33337733773333sseeeeQeR@RRReeQQQQQ
 sQQ@@R@@s37377733373s7essseQeQQR@QRQQQRRQQs
 QeQ@@@@@ss373/777ss777eeseeeQRRQ@@QQQQRQQeR/
 s3Q@R@@@333337373333essseeeeeQeQ@@@QQQe@RQQe
 e3e@QR@@3se333377seseQQeeeQQeQeQR@@QQQQQRQQR
(3(QRsR@@eeRse3e333seeesseeQeQeeQRe@@QQQQQ@QQe
 37sQQ@@Q@3esesseeseeeQeeeeeQQQQQeR@@@QQRQQ@RQ
 373QQQRR@seesee3eeeeQeQesQRQeQQQQ@QR@@QQQRQRQ/
 s3seQQ@Q@ReQQQeQeQQQRR@RRReeeeRQQQ@R@@QQRRRRQ3
 s3ssee@e@@e@3seReRQQR@ess7eeeQeQQQQQ@@RQQQRQRe
 Q33sRQRe@Rees@@@eeReRe@@R@eeeReQQRRRQ@QsQQQeee
 73QeQQReRQRQ@@@@@QeQee@@@@@seeeeQeeeQ@RQQQeQR
 QssQQQs@RRe@R@@@@e3ee@@@@@eeeQQeQeeR@QQQQQs
 QsssQee@@eQe@Q@@@e3es3@@@@3eeeRQQsRR@RQQQ7
  (s3Qs3RR7@es@@R7e3essssQ3eeeQRQQe@RQeQe
   3Q3(eRe@Q337333eeesse737eeQQQ 3/
     (7RQRs3773RReess3333eeQe@
       /e3733377e33733seeQR
       R373733sesseeseQQR
        es33eeeQeseesQQRs
        es3sseeseseReQ
         Res3sesQ@@@
          eeQRRQQee7
          eRQeeeeeQR@
          essseeeeeQQQQs
         Q33sseeeseeQeQQ
         eeQ337seeeeeQQeQe@
        3ssse/77seseeQeeeeeR
        Q333eQe777seeeeQeseeRR
       (e333sQQ7777seeeseeeQR@7
       QsQs3eee7377seQeQeee@eR@
       eeeQeQQ3(337seeeeeeee@Q@
       QeQ3QQQQ33773seeeese@@QR@
      7sQQeQ@Re3733sseQQesQRReeR@
      Q3eRQQ@QQs(3e3QeQQReQ@@RRQQ
      733eQQ@RRee3ee3eeeeeQe@@ReeQ7
      ReeeeR@7RQQQ737eeeeeee@@@@@QR
      QQeeR@ Ree7337seeeeee@@R@R@@
      3see@@ Res3Q3s3eeeeeeR@R@@R@
     e3QeR@  @s33esseesseeeeR@@@@R
     RsReeQ  @3Q3QsessesseeeeQR@@R
     (3e@eRs  @3e7QRes33eeeeeQQQeeRe          sQQ7
     Q3seeR  RQe3eeQeseeeeQee@eeeQe         7QRRQQQ/7
     373eRR  Q3eQseQseseseseQ@eeeee3        QQ@RQeeQQ3e7
     377eRR  Qs3eseQQeQeeeeeQ@QeeeeR       /eQs@RQQRQQ3QQ3
     3(3see  e337eQQQQR@ReeQQ7Reeeee      3QQs@R@QR((RQQQQ3
     373see  eQeQs3eQeQRReeeR @QRsee      QQQ@@R@RsQQR(R@Qs7
     37seQQ  33seQQQs3eQQQeee @Qeeeee     RQQ@@@@@@737RRRQ@sQ
     33esQ@  @337733eRReRRQeR  @QessQ     @Q@@R@@R@@e3(7Qe@Re
     33seee  e7773333eseeeeQR  3Reeee     QR@@R@QR@@R@@@QQ@QQ
     333eQ(  eeee333seeeeeQeQ  RReses     Q@@@@@@@Re@@@RQ@@QQe
     37sQQ  e33733e73eeeeRQQee  RQsses    QQ@@@Q@@@R@@RRQ@@QQQ(
    373eeR  s3773ssRseeQeeQReeR  eeeeses    QR@RRRQ@@Q7@@Q@@@QQQ(
    33eeR@ e3373sseeeeeeeRQesse7 eeQee33e    RQ@@Q@QRQ@RQ@@@@QRe
    Q33eQQR 33(3373eeReeQeQQe3eeQ  ReQesssQ    s@@@R@RRQQQ@R@@QRs
    s3eQQR  373373eeeQeReRRRe33seQ 3e@RQeese    eQ@@@QRRR@@@R@Qs
   33eQQQ@  37(3733eseQQeRRQes7eeR  R@@Re7sQ    RsR@@RRRR@RRRR3/
   33QRQQ7  33(737seeeQRQ@@eee7eeQ  @7@Rese     @RQ@@RR@Rs
   eeeReQ  33(7777seQ@@QRRQes7see  37Qs@e7R    sRQQ@ /@@
   sQReeQR  33/7777ese  RRQes7eee   eReeee@@@R@@@QQRQQRR@@Q
   3sQeeR3  3777377ese  RQQee7ese7     @@@QRR@QQReRQR@QQ
   3eeRQQ   33(3737eee7 RQese7eeQ3      R@@@R@R@ReRsRQQ
   3QeRQ@   e3(7337eee3 RQeee3eee3         @@R@3(3@RQ
   eQee    e3(7373eee7 @RQeseese7         @@RQRQe@RRs
   /eRR    3737s7see  @Reeeseee         @@@e@ee@e@@
         e37333eeQ  QRQeeeeQQ         e@RQRe@RRQ@R
         33333seee  RRQeeeseQ         7@Re@@RQ/@Q@
         s33333eeQ  @Reeeeeee          @R@R@QR Q@
         s(3s3seQ@  RReeeseQ          sR@RR@Q@ RRR
        7373s3seQe 3RQeeeeeQ          @R@@RQR@ @R@
        Q333s3see  RQQeeeese          @R@RRRR  Q@@
        373773seQ  ReQeeseeR          RQQRRQ@  @R@
        73(377seeR eReQeeeeeR         @@QQRQR@  eRQ
        Q3(337seQR @RQeeeeeQQ         @@ReRRRsQ  e
        s3(7sseee@ @RQeeeeeeQ         @@QeRs3ss@
        3377s3sse@ @QQeseeeee         @@RQ@ s3ss
        3373eseeeR @eRQseeee7         RRRRR ( (
        s77373eee@ RQQQeeeee          @@QR s@
        s33333eeQR @QQQeseeQ          RRR@  s@
        s33333eeQR @RQeeeeeR          RR@Qs  s3
        3337s3eeQe @QRRessee          @RRQ3   e
        7337sseeee RQeRessQ          @QQR7
        3333s3sQe eeQeesse          @RQR
        37733ssee (QeQe3se          @@QR
--- asco-o <asco-o@o-o.lt> wrote:
> [Image] [Kun sairastut] [Kelan kotisivulle] [Asiahakemisto] 1.1.2000 
> KUN SAIRASTUT Tysterveyshuolto | Lyhytaikainen sairaus / 
> LSSkSrinpalkkiot / Hoito ja
> tutkimus / Hammashoito / LSSkkeet / Matkat ja yspyminen | 
> SairauspSivSraha / Maksukausi / Mela-pSivSraha / SairauspSivSrahan 
> mSSrS / Hakeminen /
> Maksaminen ja verotus | Sairaus pitkittyy - kuntoutukseen | Sairaus 
> aiheuttaa pysyvSn tyskyvyttsmyyden | Vammaiselle tukea 
> TYŠTERVEYSHUOLTO
> Tysterveystoimintaa toteutetaan tysterveyshuoltolain perusteella. 
> Tysterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen 
> tysympSrists, hyvin toimiva tysyhteiss,
> tyshsn liittyvien sairauksien ehkSisy sekS tysntekijsiden tys- ja 
> toimintakyvyn edistSminen. Sairausvakuutuslakiin perustuvan 
> korvausjSrjestelmSn avulla
> tysnantajalle sekS sekS yrittSjSlle ja mulle omaa tystSSn tekevSlle 
> korvataan tysterveyshuollon jSrjestSmisestS aiheutuneet tarpeelliset 
> ja kohtuulliset
> kustannukset. Tysnantaja Tysnantajan velvollisuutena on 
> kustannuksellaan jSrjestSS palveluksessaan oleville tysntekijsille 
> tysterveyshuolto kSyttSen
> terveydenhuollon ammattihenkilsitS ja heidSn tarpeellisiksi 
> katsomiaan asiantuntijoita kSyttSen. JSrjestSmisvelvollisuus koskee 
> niitS tsitS, joissa tysnantaja on
> velvollinen noudattamaan tysturvallisuuslakia. Tysnantajan tulee 
> tysterveyshuoltoa jSrjestSessSSn noudattaa hyvSS tysterveyshuollon 
> kSytSntsS. Tysnantaja voi
> harkintansa mukaan jSrjestSS tysntekijsilleen myss sairaanhoito- ja 
> muita terveydenhuoltopalveluita. Korvauksen piiriin kuulu hyvSn 
> tysterveyshuoltokSytSnnsn
> mukainen toiminta, joka on toteutettu tysterveyshuollon tarpeellisia 
> voimavaroja kSyttSen. Korvausta maksetaan korvausluokittain 
> tysnantajalle aiheutuneista
> tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista. Luokkaan I kuuluvat 
> tysnantajan velvollisuudeksi sSSdetyn tai mSSrStyn tysterveyshuollon 
> kustannukset. Luokkaan
> II kuuluvat sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset. 
> Sairaanhoitona korvataan yleislSSkSritasoisen sairaanhoidon 
> kustannukset. Korvauksen mSSrS
> on 50% hyvSksyttSvistS kustannuksista. Maksettava korvaus mSSrSytyy 
> tysntekijSkohtaisen laskennallisen enimmSismSSrSn mukaan. Tysnantaja 
> hakee korvausta
> kuuden kuukauden kuluessa kirjanpitonsa mukaisen tilikauden 
> pSSttymisestS. Hakemukseen tulee liittSS suunnitelma 
> tysterveyshuollon jSrjestSmisestS
> seuraavana tilikautena sekS tyssuojelutoimikunnan (ellei toimikuntaa 
> ole, tyssuojeluvaltuutetun) lausunto korvaushakemuksesta. YrittSjS 
> YrittSjS tai muu omaa
> tystSSn tekevS voi vapaaehtoisesti jSrjestSS itselleen 
> tysterveyshuollon. YrittSjSllS tai muulla omaa tystSSn tekevSllS on 
> oikeus saada korvausta jSrjestSmSnsS
> lakisSSteisen tysterveyshuollon tarpeellisista ja kohtuullisista 
> kustannuksista. YrittSjS voi jSrjestSS palvelut ostamalla ne 
> terveyskeskuksesta tai muulta palvelujen
> antamiseen oikeutetulta laitokselta tai henkilsltS. YrittSjS hakee 
> korvausta Kelan toimistolta kuuden kuukauden kuluessa 
> tysterveyshuollon kustannusten
> syntymisestS kun palvelun tuottajana on yksityinen 
> tysterveyspalvelujen antamiseen oikeutettu laitos tai 
> ammatinharjoittaja. Kun yrittSjS hankkii tysterveyshuollon
> palvelut terveyskeskukselta, terveyskeskus hakee yrittSjSlle 
> antamiensa tysterveyshuoltopalvelujen kustannuksista korvausta Kelan 
> toimistolta kuuden kuukauden
> kuluessa palvelujen antamisesta. [alkuun.gif (1353 bytes)] 
> LYHYTAIKAINEN SAIRAUS Sairauden sattuessa antaa sairausvakuutus 
> taloudellista turvaa Suomessa
> pysyvSsti asuvalle. Sairausvakuutus rahoitetaan vakuutetun ja 
> tysnantajan maksuilla, jotka peritSSn * vakuutetuilta verotuksen 
> yhteydessS heidSn
> kunnallisveroSyriensS mukaan * tysnantajilta tiettynS 
> prosenttiosuutena maksamistaan palkoista Sairausajalta maksetaan 
> ansionmenetyskorvauksena
> sairauspSivSrahaa. Sairaanhoitokustannuksina korvataan osa * 
> yksityisen lSSkSrin palkkioista * yksityisen lSSkSrin antaman hoidon 
> ja mSSrSSmien tutkimusten
> kustannuksista * yksityisen hammaslSSkSrin antaman hoidon ja 
> mSSrSSmien tutkimusten kustannuksista vuonna 1956 tai sen jSlkeen 
> syntyneille sekS
> rintamaveteraaneille * lSSkSrin tai hammaslSSkSrin mSSrSSmistS 
> korvattavista lSSkkeistS * sekS vakuutetun ettS saattajan matka- ja 
> yspymiskustannuksista.
> LShes kaikkiin sairausvakuutuskorvauksiin sisSltyy omavastuuosuus eli 
> sairastunut maksaa tiettyS markkamSSrSS pienemmSt kustannukset itse. 
> Korvausta
> maksetaan vain rajan ylimenevSltS osalta. LSSkSrinpalkkioista, 
> hammashoidosta sekS tutkimuksesta ja hoidosta maksetaan korvaus 
> enintSSn vahvistetun taksan
> mukaisesta mSSrSstS. * Taksat koskevat ainoastaan korvauksen 
> laskemista, joten palkkiot voivat olla suurempia kuin taksat. * Kela 
> vahvistaa taksat sosiaali- ja
> terveysministerisn mSSrSSmien perusteiden mukaan. * LSSkSrin ja 
> hammashoidon palkkioita samoin kuin tutkimusta ja hoitoa koskevat 
> taksat ovat nShtSvissS
> Kelan toimistoissa ja tyspaikkakassoissa. Sairausvakuutuksesta ei 
> korvata * sairaaloiden ja muiden sairaanhoitolaitosten 
> hoitopSivSmaksuja, poliklinikkamaksuja,
> leikkaussalivuokraa eikS terveyskeskusten ja muiden julkisten 
> sairaaloiden perimiS maksuja (esim. lSSkSrinlausunnot) * siteiden, 
> sidosten, tukisidosten,
> tekojSsenten eikS muiden apuvSlineiden kustannuksia * 
> terveydenhuoltokustannuksia, kuten terveystarkastuksia, 
> seulontatutkimuksia, rokotuksia, ajokorttiin tai
> hakemuksiin tarvittavia lSSkSrintodistuksia eikS lSSkkeitS, jotka on 
> mSSrStty terveydentilan yllSpitSmiseksi tai sairauksien 
> ehkSisemiseksi * ennen vuotta 1956
> syntyneiden hammashuoltoa erSitS poikkeustapauksia lukuunottamatta. 
> Kaikki Suomessa sairausvakuutetut saavat Kela-kortin, jonka 16 vuotta 
> tSyttSnyt
> allekirjoittaa itse. Muut korttiin tulevat mahdolliset merkinnSt 
> tehdSSn Kelan toimistossa. * Kela-korttia kSytetSSn asioitaessa Kelan 
> toimistoissa, apteekeissa tai
> terveyskeskuksissa. Kortti palautetaan Kelan toimistoon, jos 
> vakuutettu muuttaa pysyvSsti pois Suomesta. * Kelan toimistosta saa 
> hakemuksesta kuvattoman
> kortin tilalle kuvallisen Kela-kortin. Kortti maksaa 100 mk. Korttia 
> voi kSyttSS myss henkilsllisyystodistuksena pankeissa ja posteissa. 
> Kortilla voi saada
> matka-alennuksia ja erSitS muita etuja, jos kortin haltija tSyttSS 
> alennusta mysntSvien tahojen vaatimat edellytykset. Korttiin 
> merkitSSn Kelassa erilliset tunnukset
> nSiden alennusten saamiseksi [alkuun.gif (1353 bytes)] Korvaus 
> lSSkSrinpalkkioista Sairausvakuutuksesta korvataan osa 
> yksityislSSkSrin palkkioista. Myss
> sairausvakuutusta varten annetusta lSSkSrintodistuksesta saa 
> korvauksen, jos todistuksen on antanut yksityislSSkSri. 
> Yksityissairaalassa tai julkisen sairaalan
> erikoismaksuluokassa tehdystS tutkimuksesta ja hoidosta maksetaan 
> samoin osakorvaus. * LSSkSrinpalkkioista korvataan 60 % vahvistetun 
> taksan mukaisesta
> mSSrSstS. Taksan ylittSvSltS osalta ei sairausvakuutuskorvausta 
> makseta. * Jos apteekki perii lSSkSrinpalkkion lSSkkeiden 
> mSSrSSmisestS (esim.
> puhelinmSSrSyksestS), vShennetSSn sairausvakuutuskorvaus palkkiosta 
> jo apteekissa. Korvaus tutkimuksesta ja hoidosta Sairausvakuutus 
> korvaa osan
> yksityislSSkSrin mSSrSSmien tutkimusten ja hoitojen kustannuksista. 
> Samoin korvataan sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja 
> fysioterapeutin antama hoito sekS
> psykologin ja laboratoriohoitajan suorittama tutkimus sekS avohoitona 
> annettu keinomunuaishoito. * Kun terveyskeskus lShettSS asiakkaansa 
> tutkimuksiin
> ostopalvelusopimuksen perusteella, Kela ei maksa hSnelle 
> sairausvakuutuskorvausta, vaan toiminta tapahtuu kunnan tai asiakkaan 
> omalla kustannuksella. * Kun
> tutkimuksen ja hoidon kustannus ylittSS omavastuun, korvataan 75 % 
> vahvistetun taksan mukaisesta omavastuun ylittSvSstS osasta samalla 
> kertaa annettua
> mSSrSystS kohden. * (YhtenS kokonaisuutena korvataan kuitenkin 
> samalla kertaa mSSrStty tutkimus- ja hoitosarja, joka sisSltSS 
> enintSSn 15 hoito- tai
> tutkimuskertaa kolmen kuukauden aikana. YleensS korvataan vain 
> tutkimus ja hoito, joka on suoritettu vuoden kuluessa mSSrSyksen 
> antamisesta.) [alkuun.gif
> (1353 bytes)] Korvaus hammashoidosta Vuonna 1956 ja sen jSlkeen 
> syntyneille korvataan yksityisen hammaslSSkSrin jSrjestelmSllisen 
> hammashuollon
> periaatteita noudattava suun ja hampaiden tutkimus ja hoito. 
> Korvausta ei makseta oikomishoidosta eikS proteettisista 
> toimenpiteistS. * HammaslSSkSrin
> palkkioista korvataan 60 % sekS suun ja hampaiden tutkimuksesta ja 
> ehkSisevSstS hoidosta 75 % taksan mukaisesta mSSrSstS. * LisSksi 
> maksetaan korvausta
> hammashoitoon liittyvistS laboratorio- ja rsntgentutkimuksista sekS 
> matkoista ja lSSkkeistS. Veteraaneille (joilla on rintamasotilas-, 
> rintamapalvelus-, rintama- tai
> veteraanitunnus) ja 1.3.2000 alkaen miinanraivaajille (joilla on 
> Sota-arkiston tunnus) korvataan hammashuoltoa erillisen lain 
> perusteella ja he saavat
> poikkeuksellisesti korvausta myss proteettisen tysn kustannuksista. * 
> Tutkimuksesta, ehkSisevSstS hoidosta ja protetiikkaan liittyvSstS 
> hammaslSSkSrin tai
> erityishammaslSSkSrin kliinisestS tysstS korvataan 100 % ja (1.5.1998 
> alkaen) proteesien teknisestS tysstS 50 % taksan mukaisesta mSSrSstS. 
> Korvausta ei
> suoriteta hammasimplantista. * Muusta hammashoidosta korvataan 60 % 
> taksan mukaisesta mSSrSstS. * Korvausta maksetaan myss hammashoitoon 
> liittyvistS
> laboratorio- ja rsntgentutkimuksista sekS matkoista ja lSSkkeistS. 
> Ennen vuotta 1956 syntyneille korvataan vSliaikaisen lainmuutoksen 
> perusteella kerran 1.10.
> 1997 - 31.12.2000 vSlisenS aikana tehtSvSstS suun ja hampaiden 
> tutkimuksesta ja ennalta ehkSisevSstS hoidosta 75 % vahvistetun 
> taksan mSSrSstS. Muuten
> heille korvataan hammashoitoa vain, jos hoito on vSlttSmStsntS jonkin 
> muun sairauden kuin hammassairauden parantamiseksi tai sSdehoidon tai
> sytostaattihoidon takia tarpeellista. Asia selvitetSSn lSSkSrin 
> lShetteellS. Korvaus kuten lSSkSrinpalkkioista ja lSSkSrin 
> mSSrSSmistS tutkimuksista ja hoidoista.
> Korvaus lSSkkeistS LSSkSrin mSSrSSmien sairauden hoitoon 
> tarpeellisten lSSkkeiden hinnasta maksetaan peruskorvaus omavastuun 
> ylittSvSltS osalta.
> Korvaaminen edellyttSS lisSksi, ettS lSSkkeelle on vahvistettu 
> kohtuullinen korvausperusteeksi hyvSksyttSvS tukkuhinta. Vakuutettu 
> voi lisSksi saada sairautensa
> perusteella oikeuden erityiskorvaukseen. * Myss hammaslSSkSrin 
> mSSrSSmSt antibiootit korvataan, samoin kuin vuonna 1956 tai sen 
> jSlkeen syntyneille muut
> lSSkkeet, jotka hammaslSSkSri on mSSrSnnyt hammassairauden hoitoon. * 
> Useimmat kSsikauppalSSkkeet eivSt sen sijaan ole korvattavia. * 
> ErSiden kalliiden
> lSSkkeiden peruskorvaamista on rajoitettu. NSitS kalliita, mutta 
> hoidon kannalta merkittSviS lSSkkeitS korvataan erikseen luetelluissa 
> sairaustiloissa, joissa
> korvattavuus on lSSketieteellisesti perusteltua. Peruste osoitetaan 
> lSSkSrinlausunnolla. NSitS merkittSviS ja kalliita lSSkkeitS ovat 
> muun muassa MS-taudin
> hoidossa kSytettSvS beetainterferoni ja Alzheimerin taudin lSSkkeet. 
> Perusvoiteita ei yleensS korvata, mutta lSSkSrin mSSrSSmistS, 
> pitkSaikaisen ihotaudin
> hoitoon kSytettSvistS perusvoiteista voidaan kuitenkin maksaa 
> peruskorvaus. ErSiden vaikeiden sairauksien hoitoon tarpeellisista, 
> lSSkSrin mSSrSSmistS kliinisistS
> ravintovalmisteista ja niitS vastaavista tuotteista (Sidinmaito) 
> maksetaan myss joko peruskorvaus tai 75 %:n korvaus. Korvaaminen 
> edellyttSS, ettS
> ravintovalmiste on ostettu reseptillS apteekista tai sairaalasta. 
> Kaikissa lSSkeostoissa on ostokertainen omavastuu. * Peruskorvaus on 
> 50 % omavastuun
> ylittSvistS kustannuksista. * Erityiskorvaukset ovat 75 % tai 100 % 
> omavastuun ylittSvistS kustannuksista.. Vaikeissa ja pitkSaikaisissa 
> sairauksissa maksetaan
> lSSkkeistS ja kliinisistS ravintovalmisteista erityiskorvausta. 
> Korvauksen saamisen ratkaisee aina sairaus. Kaikissa lSSkeostoissa on 
> ostokertainen omavastuu.
> Saadakseen korvausta ravintovalmisteista (joko perus- tai 
> erityiskorvaus) tai oikeuden erityiskorvaukseen lSSkkeistS, 
> vakuutetun on toimitettava Kelan toimistoon
> tai tyspaikkakassaan hakemus ja lSSkSrinlausunto korvaukseen 
> oikeuttavasta vaikeasta sairaudesta. * LSSkekorvauksissa 
> lSSkSrinlausunnon tulee yleensS olla
> sairaalatutkimukseen perustuva tai erikoislSSkSrin antama. Jos 
> tSllaista lausuntoa on vaikea hankkia, voidaan hyvSksyS myss 
> potilasta pitkSaikaisesti hoitaneen
> yleislSSkSrin lausunto. Lausunnon perusteella tehdSSn Kelassa pSStss 
> korvauksesta. Kun hakijalle mysnnetSSn oikeus 100- tai 
> 75-prosenttisesti korvattaviin
> lSSkkeisiin tai korvattaviin kliinisiin ravintovalmisteisiin, siitS 
> tehdSSn merkintS Kela-korttiin. Erityiskorvaus voidaan maksaa, kun 
> hakemus on saapunut toimistoon
> 30 pSivSn kuluessa lSSkeostosta. LSSkSrin mSSrSSmien lSSkkeiden, 
> perusvoiteiden ja kliinisten ravintovalmisteiden 
> sairausvakuutuskorvaus vShennetSSn ostosta
> jo apteekissa, kun asiakas esittSS Kela-kortin
> 
> 
> 
> 
>       a      a        a     
>       s      s        s     
>   s    c   m  c c       c   f  
> |http://www.o-o.lt/asco-o;http://www.d2b.org/asco-o|
>   a    -   -  - a       -  u -  
>   -    o   a  o -       o  - o  
>   a    .   i  . a       .  u w  
>   m    c   l  n t       o  b   
>       o      e        r     
>       m      t        g     


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Yahoo! Messenger - Talk while you surf! It's FREE.
http://im.yahoo.com/